Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Świetlica

Głównym celem naszego rocznego planu świetlicy szkolnej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka oraz integracja uczniów spędzających czas po lekcjach w świetlicy. Świetlica szkolna powinna pełnić przede wszystkim rolę opiekuńczą i wychowawczą.

Poza zajęciami świetlicowymi, których tematyka została opracowana z wyszczególnieniem kolejnych tygodni roku szkolnego, uczniowie mają możliwość spędzić czas wolny według własnego uznania, mogą zjeść posiłek, jak również odrobić lekcje, uzyskując pomoc nauczyciela.

Zajęcia świetlicowe powinny wypełnić uczniom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację i rzetelne prowadzenie pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Nasze cele:

 • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie,
 • integracja grupy i wyrabianie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,
 • działanie w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, a także kształtowanie nawyków higieny i kultury codziennego życia,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego,
 • kształtowanie postaw moralno-społecznych,
 • zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy,
 • dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci,

Zadania opracowane w planie pracy świetlicy realizować będziemy stosując różnorodne metody pracy:

 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia dydaktyczne
 • konkursy świetlicowe
 • zabawa
 • oglądanie filmów edukacyjnych, bajek
 • gry i zabawy rozwijające intelekt i wzmacniające koncentrację

W zależności od potrzeb, ilości chętnych i wieku Uczniów, w danym Roku Szkolnym jest prowadzona jedna lub dwie świetlice.

Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do rozpoczęcia się zajęć szkolnych każdej z klas oraz od skończenia się zajęć do godziny 17.00.